ا

🌸🌱 زندگی؟

درکودکی وقت داری، انرژی هم داری ولی پول نداری

درمیانسالی وقت نداری، پول وانرژی داری

درسالمندی، وقت داری وپول هم داری ولی انرژی نداری

‏البته یه مرحله‌ای هم هست که نه وقت داری نه پول نه انرژی.

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#مهربانی #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت