‍ ✅ ساخت خانه سالمندان خیریه امام جوادع
درطبقه دوم باکمک حامیان عزیز
وزدن سقف طبقه سوم

💦💕 27-خریدواهداء یک تخت از سوِئیت دوتخته به مبلغ۳۰۰میلیون ریال توسط خیربزرگوارخانم شرفی

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان

💦💕اولین سوئیت توسط خانم بندی

💦💕۲مین سوئیت، خانم قهرمانی

💦💕۳مین و……۲۴

💦💕 ۲۵- محمودزارعی

💦💕 ۲۶-خرید یک سوِئیت دوتخته توسط آقای شرفی

💦💕 27-خریدواهداء یک تخت دوتخته به مبلغ۳۰۰میلیون ریال توسط خیربزرگوار خانم شریفی

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید
#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک #خیریه #سالمند
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
۵۸۵۹_۸۳۷۰_۰۰۱۳_۲۶۸۴
Ir420180000000001400670702
شماره شبا حساب انجمن آلزایمرخیریه امام جوادع بانک تجارت جهت ساخت
درساخت خانه سالمندان ما را حمایت کنید

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_markazi