اولین بازدیدآقای آقازاده استاندار محترم ازمرکزسالمندان خیریه امام جواد (ع)
روز پنجشنبه ساعت 5عصرآقای آقازاده باهیات همراه دریک بازدید به عیادت بیماران روانی مزمن طلوع وسالمندان آلزایمری آمدندتاازنزدیک مشکلات مرکزرابررسی کنند
و درپایان با جلسه ای که باهیات مدیره انجمن آلزایمرخیریه امام جواد داشتند نسبت به رفع مشکلات تصمیماتی گرفته شد که تاهفته آینده ان شاء الله برطرف ‌شود
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak