بازدید رییس بهزیستی و مسئولین ادارات وزرات رفاه

بازدید رئیس بهزیستی .معاون توانبخشی و گروهی از مسئولین ادارات زیرمجموعه وزارت رفاه و تعاون از مرکز طلوع و سالمندان […]