• پرنسل انجمن آلزایمر خیریه امام جواد(ع) استان مرکزی 
 1. رضا پریور (کارشناس ارشد روانشناسی عمومی) – مدیر عامل – روانشناس
 2. نرجس کربلایی علی( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی) – مسئول فنی – مشاوره
 3. محمد رضا گودرزی – حسابدار
 4. محمد رضا چزانی( کارشناس مددکاری) – مددکار
 5. حمید رضا زارعی(کارشناس کامپیوتر) – روابط عمومی – امور اداری – مشارکت ها
 6. کیمیا ایمانی – مسئول دفتر  انجمن آلزایمر و مشارکت ها
 7. فاطمه نادری – دکتر عمومی
 8. ونوس محمودی – روانپزشک
 9. محمد صفر حسنی – پرستار
 10. سید محمد موسوی – پرستار
 11. حبیب شمسی خانی – کارپرداز
 12. معصومه رستمی – خدمات
 13. نرگس طاهری – خدمات
 14. علی صنعتی – مراقب
 15. نصرت اله رضایی – مراقب
 16. محمود محمودی – مراقب
 17. محمد رضا یعقوبی – مراقب
 18. مجید حسن بیگی – مراقب
 19. حسین فرجی – مراقب
 20. محمد رضا چزانی(مسئول فنی آلزایمر)
 21. مهدی جمیلیان – مراقب سالمندان
 22. وحید جعفری – مراقب سالمندان
 23. شمسی خانی – مراقب سالمندان
 24. علیرضا اکبری – مراقب سالمندان
 25. وحید احمدی – مراقب سالمندان
 26. پروین نوروزی – آشپز
 27. مژگان لک – مربی 
 28. خلیلی – مربی موسیقی
 29. رضایی – مربی ورزش
 30. آزاده درمان – دفتر ایتام خیریه امام جواد(ع)
 31. الهام صائبی مقدم – دفتر ایتام خیریه امام جواد(ع)

 

 • هیئت موسس: .
 1. محمود زارعی

 

 • هیئت امناء :

 

 • هیئت مدیره :
 1. محمود زارعی – رییس هیات مدیره

 

 • اعضای علی البدل هیئت مدیره :

 

 • بازرسین اصلی :

 

 • عضو علی البدل :

 

 • مدیرعامل :

رضا پریور