✅ 💦💕 ۲۶-فروش یک سوِئیت دوتخته به مبلغ۴۰۰میلیون ریال توسط برادران شرفی بزرگوار

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان

4-باواریزماهانه فقط 10هزارتومان دراین امرخیرمی توانیدسهیم شوید

💦💕اولین سوئیت توسط خیربزرگوارخانم بندی

💦💕۲مین سوئیت، خیربزرگوارخانم قهرمانی

💦💕۳مین و……۲۴

💦💕 ۲۵-فروش یک سوِئیت دوتخته به محمودزارعی بنام پدرومادرشون

💦💕 ۲۶-فروش یک سوِئیت دوتخته به مبلغ۴۰۰میلیون ریال توسط برادران شرفی بزرگوار

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب 💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💦تلفن
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak