گزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوع

گزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوعگزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوع

بازدید دکتر نظری معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی و دکتر حسین آبادی سرپرست بهزیستی استان مرکزی از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوع و دیدار صمیمی و گفتگو با مددجویان مقیم مراکز انجام گردید

دراین بازدید قرارشد برای محوطه دوخانه سالمندان 2800متر زمین به انجمن آلزایمر استان مرکزی دراسرع وقت واگدارشود

باتشکرازمعاونت محترم سیاسی  دکتر نظری که دراین بازدید باتک تک سالمندان ومددجویان گقتگوکردند وخواسته مددجویان راخواستند که مدیرعامل انجمن آلزایمر ازایشان فقط وفقط درخواست زمین بود 

زارعی گفت ضمن تشکرازدکتر فرزاد مخلص الائمه استاندارمحترم استان مرکزی که دستوردادند زمین لازم انجمن آلزایمر راپیگیری وتحویل بدهند

من ازمسیولین استان  می خواهم که دراین امرمهم مارا یاری نمایند تا بتوانیم برای شهرمان بهترین خانه سالمندان ویژه بیماران آلزایمرواولین کلینیک آلزایمر را هم دراراک وهم در ایران باکمک یک خیر دلسوز واراکی که حاضرهستند تمآم هزینه های ساخت ساز وحتی تهیه تجهیزات کلینیک ازجمله دستگاه MRI را بعهده بگیرند فقط به شرط داشتن زمین .امیدوارم هرچه زودتر این مشکل به کمک استانداری وشهرداری حل بشود ان شاءالله

گزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوعگزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوع

گزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوعگزارش تصویری ا بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان محسنی و مرکز جامع بیماران روانی مزمن طلوع