به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر استان مرکزی در تاریخ هفتم دی ماه در سالن کنفرانس انجمن آلزایمر ایران با حضور مدیران عامل انجمن های آلزایمر استان ها برگزار گردید. در این مراسم 9 استان حضور داشتند که انجمن آلزایمر ایران تفاهمنامه ای را با تمامی انجمن ها به امضا رسانید.