کارگاه فعال بیماران روانی مزمن طلوع خیریه امام جواد(ع)

به نظرمددجویان کاردرکارگاه مرکزبیماران روانی مزمن طلوع اراک که با 25 الی 70سال نگهداری می شوند یک نوع سرگرمی است وازاینکه چندساعت ازوقت خودشان رامشغول هستند خوشحالند

خبرکارگاه را می خواستم بزنم ازشون پرسیدم ومتن بالا رانوشتم

پاسخ آنها

یکی گفت ازبیکاری بهتراست ،یکی گفت یک کارجدید یاد می گیریم ومشغول هم هستیم

یکی گفت ازوقتم لااقل استفاده می کنم ولی اکثرا گفتن خیلی خوبه وسرگرم که هستیم

منم ازخدا می خواهم این عزیزان خوب وسالم به آغوش خانواده برگردند،ان شاءالله

 

روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه دامام جواد (ع)