گرفتن دست دیگران و کمک به نیازمندان موهبتی است که خداوند منان نصیب هرکسی نمی کند
آنا نکه با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را چون خویش دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو می کنند، یقینا در پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین پاداش ها برخوردارخواهند بود
یک خیربزرگوارکه نمی خواست نامش برده شود
100جفت دمپایی جلوبسته و100عدد شلوار خریداری وبه مددجویان ماهدیه کردند
از این خیر گرامی صمیمانه و خالصانه تشکر کرده و خیر دنیا و آخرت را از درگاه خداوندیکتا برایش خواهانیم

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)