🌹خداوند هیچ کارخیری را بی اجرنمی گذارد🌸

کوتاه کردن موی سالمندان و مددجویان
خیریه امام جواد علیه السلام روزچهارشنبه 20آذر98
توسط تعدادی از آرایشگران خیرونیکوکار گرامی آرایشگاه پارسیان اراک در آسایشگاه سالمندان شایستگان، دستشون دردنکند وخداخیرشان بدهد

#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
#اراک #آرایشگاه_پارسیان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@alzheimerarak
alza.ir سایت