حواسمان
به چروک هایِ دور چشم مادرانمان
و لرزش دست های پدرانمان باشد

حواسمان به تٙر شدن های گاه و بیگـاهِ چشم هایِ کم سو و دلتنگیِ شان باشد

حواسمان باشد آن ها خیلی زود پیــر می شوند
و خیلی زودتر از آنـچه فکـرش را می کنیـم از کنارمان می رونـد….

حواسمان باشد به دلگیـریِ غروب هایِ تنهاییِ شان…

حواسمـان باشد که آن ها تمامِ عمـر حواسشان به مـا، به آرام قد کشیدنمان، نیاز ها و نازهایمان بوده است….

آن ها یک روز آنقدر پیـر میشوند که
حتی اسم هایمان را هم فراموش می کنند….

حواسمان به گرانترین و بی همتا ترین عشق هایِ زندگیمان به “بابا” به “مامان” ها خیلی باشـد

#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
۵۸۵۹_۸۳۷۰_۰۰۱۳_۲۶۸۴
Ir420180000000001400670702
شماره شبا حساب انجمن آلزایمرخیریه امام جوادع بانک تجارت جهت ساخت
درساخت خانه سالمندان ما را حمایت کنید

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_markazi