روز19مهر98

با همکاری کارشناس آموزش اداره کل فرهنگ وارشاد سلامی استان مرکزی سرکارخانم دولت آبادی
کلاس پیشگیری ازآلزایمر
برای پرسنل این اداره کل توسط مدیرعامل انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) رضا پریوربرگزارگردید
جا دارد ازمدیرکل محترم ارشاد ، روابط عمومی ودفترآموزش تشکرویژه داشته باشیم

#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
#اراک #پیشگیری #اداره_ارشاد_اسلامی

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)