باتشکراز حامیان وخیرین عزیز:

🌸یاران همیشه همراه انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) بازهم درعرض یک هفته سنگ تمام گذاشتن وپول خرید سمپاش وعلف زن راتامین کردند

🌹مطمئن باشید این عمل خیر شمابی جواب نخواهدماند

اجرتان با امام علی علیه السلام 🌷