پنجمین جشنواره غذا با حضور زنان سرپرست خانوار جهت حمایت خانواده های این عزیزان در تاریخ 16 الی 18 شهریور ماه واقع در دبستان شاهد در شهرک رودکی برگزار گردید. 

گزارش تصویری از پنجمین جشواره غذا :