هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها، بی بار و برگ نشده است.
تکیه گاه باشیم …
مهربانی اصلا” سخت نیست …

✅دیدن لبخند رضایت دیگران و شاد کردن این مردم با تمامی اوضاع سختی که در جامعه حکمفرما شده است؛ کاری بس سخت و پیچیده است. ولی گاهی می توان با کمک به نیازمندان و گرفتن دستان آنان طوری آن ها را سر ذوق آورد و آن ها را غرق خوشحالی کرد که از لبخند رضایت بخش آن ها هم خودتان به وجد خواهید آمد.