صدقه همیشه
پول و مال نیست
تـبسم کردن به
مردم صدقه است
سخن خـوب گفتن
صدقه است
مهربانی صدقه است
مهربان باشیم ☺️
💦صبح بخیر

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی

روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@alzheimerarak
@arakalz