منظور از خدمت داوطلبانه چیست؟
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خدمت داوطلبانه را این گونه تعریف می کند :
خدمت داوطلبانه،عمل یا کنشی است که طی آن فرد داوطلب بدون در نظر گرفتن منافع مادی خود،دست به انتخاب آزادانه ای می زند و به طور خودخواسته و با انگیزه شخصی وارد عرصه خدمت می شود.هدف از ارائه این خدمات،کمک رسانی به قشر آسیب دیده و نیازمند جامعه است.
کار داوطلبانه از جمله فعالیت‌های انسان دوستانه‌ و خیرخواهانه ای است که فرد کنشگر به دور از هرگونه تحمیل اجتماعی،اقتصادی یا سیاسی و تنها با هدف ترویج امور خیر و ارتقاء کیفی زندگی جوامع بشری،با میل و اختیار خویش دست به انتخاب می زند و به ارائه خدمات می پردازد.علی رغم نداشتن منافع مادی،کار داوطلبانه به فرد داوطلب حس رضایتمندی خاصی می بخشد و می‌تواند برای فرد ثمرات مثبتی از جمله پیشرفت توانمندی‌های شخصی و توسعه روابط اجتماعی را در پی داشته باشد و حتی می تواند زمینه ساز استخدام او نیز باشد.در ایران نیز همانند سایر کشورها،موسسات خیریه جهت دنبال کردن و تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف خود از خدمات نیروهای داوطلب بهره می برند.بدین ترتیب با توجه به نکات فوق،بخوبی می توان به اهمیت و نقش کار داوطلبانه در پیشبرد اهداف خیرخواهانه و عام المنفعه پی برد.
شعار روز جهانی داوطلبان در سال 2019: “داوطلب برای آینده فراگیر”