💜پیشانیش را ببوسید !
قربان صدقه اش بروید •••
مادر را میگویم !
گاهی هم برای مادر ، مادری کنید •••

💕من ازشما فرزند عزیزی که برای مادرتون مادری می کنید، بسیارسپاسگزارم
خوش به حالت مهربان فرزند، من به توحسودی می کنم،
تو مستحق ستایشی ای انسان مهربون

روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) استان مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz
❤️
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺