8 محرم
روز حضرت علی اکبر
اولین شهید کربلا
میگن باب الحواحج
خدایا🙏
امروز به حرمت
جوان امام حسین
هرجوانی هرحاجتی داره
برآورده کن

💠شفاعت حضرت علی اکبر(ع)
انقدرحضرت علی اکبر(ع) در قیامت شفاعت میکند که نوبت به امام حسین(ع) نمیرسد.
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak