پیشاپیش عیدفطر 1401راخدمت حامیان همیشگی تبریک وساعت 11روزعید باجشن بزرگ فطر باحضور خوانندگان خیرمنتظرحصورسبزتان درمرکزسالمندان خیریه امام جواد (ع) هستیم تافطریه وکفاره وسهم سادات شمارا دریافت کنیم
میدان کوهنورد-خانه سالمندان آلزایمری خیریه امام جواد ع

#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
#پیشگیری_ازآلزایمر_اراک
#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
Www.instagram.com/arakalz
Www.instagram.com/alzheimer_markazi
Alza.ir