شریکى در زندگیت انتخاب کن
که براى خودت خوب باشه؛
نه براى خانواده ات،
نه براى تصویر اجتماعیت ،
نه براى حساب بانکیت؛
کسى رو انتخاب کن که
زندگیت رو از احساس غنى کنه