بنا به دعوت خیربزرگوار آقای فرجی واعضای محترم هیات امناءبازاراراک سعادت پیداکردم باتعدادی ازمددجویان خیریه امام جواد (ع) درمراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) درسرای اکبری بازارشرکت کردیم
خدا قبول کند
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)