حامیانم را
نه در قلبم دوست
می دارم نه در ذهنم چون

ممکن است
قلبم از حرکت بیافتد
و ذهنم دچار فراموشی شود

خیرین وحامیانم را با روحم
دوست می دارم چون نه فراموش
می کند و نه از حرکت می افتد🍂🌺🍃

 

#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک #خیریه #سالمند
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
۵۸۵۹_۸۳۷۰_۰۰۱۳_۲۶۸۴
درساخت خانه سالمندان ما را حمایت کنید

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_markazi
@alzheimerarak ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎