رحمت و حکمت🍂🍃

آرزوکن،آنچه خواهی ازخدا
فضل او شامل شود شاه وگدا

آنچه بخشیدت، به رحمت یادکن
گرندادت آن، به حکمت یادکن

رحمت وحکمت زسویش الفت است
درسپاس «حق» مزیدنعمت است

شکراو واجب بدان درهردوحال
ناپسندت گربُوَد یا ایده آل

بس تمناها که خواهدشد عذاب
برسرت چون سقف آوار وخراب

خوبِ ظاهر،گاه درباطن بلاست
آنکه می داندصلاح ما خداست

شِکوِه ازکارخدا انصاف نیست
حکمت یزدان بجز الطاف نیست 🍂🍃 ‎‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
روابط‌عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak
@arakalz
@kheirieh_emam_javad