رازهای آرامش درون چیست ؟

🌱راز آرامش درون خویشتنداری است،انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

🌱راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

🌱راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، …گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

🌱راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.

🌱راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

🌱راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم بردارید

🌱راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی ،اما می توانی خودت را تغییر دهی .

🌱راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

🌱راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

🌱راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

🌱راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

🌱راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

🌱راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

🌱راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

🌱راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

🌱راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.

🌱راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

🌱راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

🌱راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

🌱راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

🌱راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

🌱راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

🌱راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.

🌱راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.