سه قانون طلایی درزندگی

 

🦋سه قانون طلایی در زندگی

💕خصوصا در خیریه ها

🦋کسی راکه به ما 
یاری میرساند، فراموش نکنیم…

💕حامیان عزیزهمیشه دوستون داریم

🦋نسبت به کسی که ما را
دوست دارد، کینه نورزیم….

💕سعادتیست باشما بودن

🦋به کسی که ما 
را باور دارد خیانت نکنیم….

💕هرگز به هرصورت که بخواهید هزینه می شود

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»   
 همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷