مقدمه: شیوع مشکلات روانشناختی در زنان سالمند بسیار است که بـرای رفـع ایـن مشکلات بـه مداخلاتی نیاز مـی­باشـد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تکنیک­های یوگا درمانی بر تاب­آوری و اضطراب مرگ زنان سالمند شهرستان شهربابک انجام شد.
روش کار: روش پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی و پیش­آزمــون، پس­آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیه زنان سالمند شهرستان شهربابک در سال 1402 بودنــد کــه 30 زن سالمند (15 نفر گــروه آزمایــش و 15 نفــر گــروه کنتــرل) بــه روش نمونــه­گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری داده­هــا پرسشـنامه­هـای تـاب آوری کانـر و دیویدسـون (2003) و پرسشـنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970) بـود. مداخلـه تکنیک­های یوگا درمانی بـر روی گـروه آزمـایش انجـام شـد و گـروه کنتـرل هیـچ­گونـه مداخلـه­ای دریافـت نکردنـد. تجزیـه و تحلیـل داده­هـا بـا آزمـون­هـای توصیفـی (میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد) و تحلیـل کوواریانـس و بـا اسـتفاده از نـرم­افـزار SPSS نسـخه 25 انجـام شـد. میـزان P کمتـر از 05/0 معنـی­داری در نظـر گرفتـه شـد.
یافته­ ها: در متغیـر تـاب آوری، میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد گـروه آزمایـش در پیـش آزمـون 74/5±55/56 و در پـس آزمـون 12/6±82/67 و در متغیـر اضطراب مرگ، میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد گـروه آزمایـش در پیـش آزمـون 04/3±87/11 و در پـس آزمـون 12/2±15/7 بـه دسـت آمـد. نتایـج تحلیـل کوواریانـس نیـز نشـان داد کـه تکنیک­های یوگا درمانی بـر تـاب­آوری و اضطراب مرگ زنان سالمند تاثیـر داشـت (01/0P <).
نتیجه­ گیری: بـر اسـاس یافتـه­هـای پژوهـش، از تکنیک­های یوگا درمانی بـرای کاهش مشکلات روانی زنان سالمند مـی­تـوان اسـتفاده کـرد.
https://joge.ir/article-1-647-fa.html
 
واژه‌های کلیدی: اضطراب مرگ، تاب­آوری، تکنیک­های یوگا درمانی، زنان، سالمند.