مقدمه: اگرچه روند جهانی به سمت غربالگری پیش رفته است. اما، در بسیاری از موارد، یک مبنای واضح برای مقرون به صرفه بودن غربالگری وجود ندارد. بنابراین بررسی مقرون به صرفه بودن و امکان سنجی با درنظر گرفتن عوامل اپیدمیولوژیک، زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه، شواهد مهمی در تصمیم گیری های پیشگیرانه محسوب می شوند. هدف از این مطالعه امکان سنجی راه اندازی مرکز پیشگیری و ارتقای سلامت با هدف سالمندی سالم می باشد.
روش کار: این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی (تکنیکی) است و قسمتی از طرح راه اندازی مرکز پایش پیشگیری و ارتقای سلامت سالمندی با رویکرد سالمندی سالم است. این مطالعه امکان سنجی اجرای مدل بومی با هدف هوشمندسازی شبکه ارائه خدمات پایش، پیشگیری و ارتقای سلامت، را می سنجد. ارزیابی اقتصادی و مالی با استفاده از نرم افزار تخصصی مدل کامپیوتری تجزیه و تحلیل امکان سنجی و گزارش گیری (کامفار) صورت گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که راه اندازی مرکز پایش، پیشگیری و ارتقای سلامت بر اساس مدل بومی طراحی شده با در نظر گرفتن خدمات درآمدزای مرکز، پیش بینی میزان اشتغال زایی و موارد مورد نظر در هزینه های سرمایه گذاری با نرخ بازدهی سرمایه داخلی 80/1300 امکان پذیر می باشد.
بحث: راه اندازی مرکز شبکه ملی پایش، پیشگیری و ارتقای سلامت در کشور با رویکرد سالمندی سالم، فعال و خودمراقب مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی نه تنها امکان اجرایی داشته بلکه می تواند نقش مهمی برای داشتن جامعه ای سالم تر داشته باشد. بسترسازی، ایجاد فرهنگ سلامت محور در جامعه، حمایت و نظارت مداوم از کلیدواژه های موفقیت و استمرار برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت خواهد بود.

 

 
واژه‌های کلیدی: پیشگیری، ارتقای سلامت، سالمندی سالم، سالمندی فعال، خودمراقبتی