💫آبروی حسین به
کهکشان می ارزد ،

یک موی حسین بر دو
جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت
را قیمت چیست

گفتا که حسین بیش از
آن می ارزد🤞

لبیک یا حسین مظلوم 🏴

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
🆔 @alzheimerarak