🌸سـلـام بـر قـلـب هـایی
💕کـه جـز دوست داشتـن
🌸چیزی نیاموخته اند…..
💕ســلـام بـر روح هـای
🌸پـاکی کـه جـز سـادگی
💕قـالـب دیـگـری نـدارنـد

🌸ســـلـام بـر تــن هـایی
💕کـه مـحـبـت لباس آنهاست

🌸سلام بر نگاه هایی که صداقت
💕زیـنـتـشان است…
.🌸ســــلـام
🌸بـر مـهـر و تـواضـع شماحامیان عزیز
💕کـه بـالاترین سـرمـایه برای ماهستید

🌸تقدیم به دوستان وحامیان
💕همیشه همراه و ماندنی خیریه امام جواد(ع)