جلسه دوم اداری رفع مشکل گرمایشی خیریه امام جواد (ع)
به همت آقای آقازاده استاندار دلسوز
بایک جلسه بی سابقه درطول 45سال خدمتم درخانه سالمندان آلرایمری اراک با مدیران 5اداره مربوط وباهمکاری ومساعدت همه مدیران عزیز به بررسی مشکلات موجود پرداختند واکثرا با دیدمثبت تمام جوانب را درنظرگرفتند وتصمصمات خوبی گرفتن که تا دوشنبه 11آذر بانصب یک موتورخانه کوچک با یک دیگ 200لیتری مشکل گرمایشی 86مددجو حل خواهد شد
ضمنا آب وبرق وگاز مرکز هم با کمک مدیران مربوطه تاهفته آینده ازمجتمع شایستگان جداودرب خانه سالمندان تحویل انجمن آلزایمر خواهدشد
ضمنا درهمان روز دوشنبه4آذر کنتوربرق توسط مدیرعامل فعال ودلسوز اداره توزیع برق استان مرکزی مهندس اله داد جلودرب مرکزوصل شد
جادارد ازاستاندار مردمی وهمه عزیزان که حضورداشتند نهایت سپاسگزاری رابه عمل بیاوریم
باتشکر از ویژه از مهندس زندوکیلی معاونت استانداری وهیئت همراه ، خانم امینی مدیرکل محترم بهزیستی وهیئت همراه، مهندس عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب استان مرکزی وهیئت همراه ، مهندس سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان وهیئت همراه واکثریت هیئت مدیره انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) تشکر وقدردانی نماییم