به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر کلاس استعداد یابی ورزشی جهت فرشتگان زمینی تحت پوشش موسسه به همت تربیت بدنی شهرستان اراک برگزار شد . در این برنامه 37 نفر از فرزندان تحت پوشش موسسه استعداد یابی شدند .