باتشکرازشماحامیان عزیزتوانستیم.به همت شماخیرین عزیز وبه همت بنیادخیریه محسنی وکمک آقای جمیلی مدیرمحترم هایپرما 70 بن 500هزارتومانی ویژه شب یلدا برای تهیه مایحتاج شب چله بچه های تحت پوشش خیریه امام جواد(ع)استان مرکزی تهیه وامروز 29آذر بهاین عزیزان تحویل شد

جادترد ازمدیریت محترم بنیاد خیریه محسنی سرکارخانم دکتریثربی ومدیریتگرامی هایپرما جناب آقای جمیلی وشما حامیان همیشگی که پول به حساب انجمن واریز کردید نهایت تشکروسپاسگزاری را بعمل بیاوریم