🍃🌼تقدیم به شما خیرعزیز:

🌼🍃ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ وحامیان ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪﻣﻨﺪ

🌼🍃ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﻳﮏ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ

🌼🍃ﻭ ﻧﺒﻮﺩنشان قحطے ﻭ گرسنگےﺍست

🌼🍃ﻣﻬﺮﺑﺎنےشان راﻗﺪﺭ می دانیم

🌼🍃ﻭ ﺁﻧﺮﺍ در ﺳﻴﻠﻮےﺟﺎنمان ﻧﮕﻬﺪﺍﺭے می کنیم

🌼🍃 #خداراشکرکه شمارا همیشه داریم

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)استان مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz
🆔 alza.ir
مرکزنیکوکاری امام جواد (ع) اراک
@kheirieh_emam_javad