تغییر آدرس انجمن آلزایمر

تغییردفترمرکزی ازشهرک گردو  به  رودکی
 

 دفترمرکزی ومشارکتهای مردمی : انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) استان مرکزی

اراک :رودکی  خیابان شهید حقانی کوچه شهید رحمانی  مرکزنیکوکاری امام جواد(ع)

تلفن 086-32760040 و

 

آدرس آسایشگاههای :

اراک:شهرک گردو -بعدازبیمارستان امام خمینی (ره) -میدان کوهنورد -آسایشگاه سالمندان محسنی  وآسایشگاه جامع بیماران روانی مزمن طلوع

تلفن:086-32772141  -34779001  فاکس :32772140  

شماره حسابها:

 صادرات شعبه شهیدبهشتی         6037691990085078

                                                     و6037691990145310

 

 

بانک تجارت شعبه مرکزی :              5859837000132684

بانک ملت شعبه مرکزی:                  6104337770117784

بانک ملی  شعبه مرکزی :                 6037991899919405