باتشکراز حامیان وخیرین عزیز

یاران همیشه همراه انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) باپیامهایی که ارسال کردند 100 عدد دمپایی تامین شد
باتشکراز آقایان قاسمی وعابدی بزرگواروخانمها قاسمی ومحترمی مهربان
مطمئن باشید این عمل خیر شمابی جواب نخواهدماند