با هر دستی در زندگی ببخشید با همان دست هم خواهید گرفت.

چنانچه مثبت باشید بازتاب کاینات مثبت و چنانچه منفی باشید بازتاب کائنات نیز منفی خواهد بود