و

بازدید آقای مهندس مرزبان مدیرکل محترم مسکن وشهرسازی استان مرکزی ازپروژه بزرگ انجمن آلزایمر
آقای مهندس مرزبان به همراه هیئت همراه ابتدا ازآسایشگاه سالمندان وسپس ازآسایشگاه بیماران اعصاب وروان وساختمان اداری انجمن آلزایمر بازدید وازمددجویان دلجویی نمودند وبا توجه به دید مثبت ودلسوزانه، ایشان قول‌های نوید بخشی را به مادادند
که جادارد ازاین مسئول فهیم ودلسوز به مسائل ومشکلات مددجویان تشکر وقدردانی نماییم
وی درپایان ازپروژه بزرگ، دوخانه سالمندان مرد وزن که 70درصد فنداسیون آن باکمک خیرین به پیش رفته بازدید ودستورهای لازم را برای ادامه فعالیت بایک محیط زیبا بافضایی سبزارائه نمودند
این پروژه فعلا باکمک 14شرکت خصوصی شهرستان اراک وفروش 8سوئیت ازسوئیتهای درحال احداث بامبلغ 400میلیون تومان وبا 70درصد
فنداسیون به پیش رفته است
امیدواریم بزودی باکمک خیرین عزیزشهرمان ساخت طبقه دوم وسوم هم راشروع کنیم
این مجموعه درسه طبقه وبا. 78سوئیت
وباظرفیت 220مددجو درمیدان کوهنورد دردست ساخت می باشد منتظرحضورسبزتان درکمک به ساخت این پروژه هستیم
روابط‌عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak