🔹ایران پیر می‌شود

🔸در سال 2017 ایران در رتبه 108 م کشورهای دارای افراد 60 ساله قرار داشت. با توجه به رقم پیر شدن در ایران در سال 2050 ایران به رتبه 43 م خواهد رسید!

تهیه :#رضاپریور

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت