زندگی عمر کردن نیست 🍃🌸
بلکه ” رشد” کردن است.
عمر کردن کاری است
که از همه حیوانات
بر می آید….

اما رشد کردن هدف
والای “انسان” است.
که عده معدودی میتوانند
ادعایش را داشته باشند..🍃🌸