مشهد با بچه های آسمانی خیریه امام جواد (ع) استان مرکزی
مکان زائرسرای نسیم بهشت رایگان – اتوبوس ولوو آقای غنی پور رایگان – مدت 6روز از25 آبان تا 30آبان

محل های زیارت وسیاحت: هرروز صبح وشب زیارت حرم آقا امام رضا (ع) -زیارت خواجه مراد-خواجه اباصلت -سیدناصر ویاسر وقدمگاه ودرروزآخر زیارت حضرت معصومه (س) -تفریحی باغ وحش -طرقبه وشاندیز

هزینه غذا و…توسط کلیه خیرین موسسه ومخصوصا خانمها تالانی -ژاله بیات -رضائیان -مرادی –  درمنی -ادیب وآقایان توکلی -زکریا-فراهانی-یعقوبی سلطانی و..باتشکرازخانم قهرمانی وحمیدرضا زارعی حامدتوکلی ورضا یعقوبی وهمه کسانی که کمک کردندتا اردوی خوبی برگزارشود