اعضای کانون روح الله اراک از خانه سالمندان بازدید می کنند - شبستان

کیفیت زندگی سالمندان یکی از مسایل مهم جامعه شهری می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بازی‌های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان می‌باشد. پژوهش از نظر تحلیل از نوع تحقیقات نیمه تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است و از حیث ماهیت و هدف پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالمندان مرد شهر مشهد تشکیل دادند که با توجه به نیمه‌تجربی بودن تحقیق، برای هر گروه پیش و پس آزمون 15 نفر به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ معتبر کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی‌های ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان اثر معنی داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود امکانات و دسترسی‌های لازم جهت حضور سالمندان فراهم گردد تا بتوان ضمن مشارکت در اجرای بازی‌های ریتمیک ورزشی، به بهبود کیفیت زندگی فردیشان کمک کرد.