“نیکی به پدر و مادر”
داستانی است
که تو آن را می نویسی
و فرزندانت آن را برایت
حکایت می کنند،
پس “خوب بنویس” …

روز جهانی والدین گرامی باد🍃🌹🍃

#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz
alza.ir