مهربان‌ترین‌ها
جایِ خاصی زندگی نمی‌کنند،
جنس خاصی هم ندارند…
اما نبضِ دنیای‌ِمان
به حرمتِ آن‌هاست که می‌زند!.

به حرمت شما خیرین وحامیان عزیز که همیشه یارویاورمابودید

مهربانان خداراشکر که هستید …
فریده کریمی