اغلب لبخندها ناشی از احساسات پاکی است که
به علت انجام کارهای خوب و یا به سبب احساس همدردی، عشق، محبت یا ترحم به وجود می آیند،
ولی زیباترین روش لبخند زدن این است که قلب خود را از عشق خداوند مالامال سازید.
در آن صورت می توانید همه را دوست بدارید،
می توانید در تمام اوقات لبخند به لب داشته باشید.