مرد فقیری از خدا سوال کرد:
چرا من اینقدر فقیر هستم؟!
خدا پاسخ داد: چون یاد
نگرفته ای که بخشش کنی!
مرد گفت: من چیزی ندارم که
ببخشم، خدا پاسخ داد:
دارایی هایت کم نیست!
یک صورت، که میتوانی
لبخند بر آن داشته باشی!
یک دهان، که میتوانی
با آن از دیگران تمجید کنی
و حرف خوب بزنی!
یک قلب، که میتوانی
به روی دیگران بگشایی!
و چشمانی که میتوانی با آنها
به دیگران با نیت خوب نگاه کنی
فقر واقعی فقر روحی است…🌸

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷