🍃ببینید مولانا به چه زیبایی
🌸عشق رو معنی کرده

🍃عشق یعنی مشکلی آسان کنی
🌸دردی از درمانده ای درمان کنی

🍃در میان این همه غوغا و شر
🌸عشق یعنی کاهش رنج بشر

🍃عشق یعنی گل به جای خار باش
🌸پل به جای این همه دیوار باش

🍃عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
🌸واگذاری آب را بر تشنه تر

🍃عشق یعنی دشت گل کاری شده
🌸در کویری چشمه ای جاری شده

🍃عشق یعنی ترش را شیرین کنی
🌸عشق یعنی نیش را نوشین کنی

🍃هر کجا عشق آید و ساکن شود
🌸هر چه ناممکن بود، ممکن شود