آدم وقتی پیر میشود
تازه می‌فهمد که
باید بیشتر زندگی کند
بیشتر عشق بورزد
و شاید این تقدیر آدمی ست
که دیر بفهمد
پس تا قبل از اینکه دیر شود
بیشتر عشق بورزیم و محبت کنیم.
❤️روزپدر پیشاپیش مبارک💜