برای انسان‌ها،
زمان هرگز دوباره
تکرار نمی‌شود و هیچ‌گاه
دوباره به آن صورت
که یک وقتی بود، بر نمی‌گردد
و وقتی احساسات آدم تغییر
کرد یا رو به زوال گذاشت،
دیگر هیچ معجزه ای نمی‌تواند
کیفیت اولیه را به آن برگرداند

زندگیتون پر از شادی